WATER EN ONDERHOUD

1.1 ALGEMEEN

Water is het belangrijkste onderdeel in het houden van discussen. Of het maakt uw vis gelukkig of het doet hem sterven.

Het zal niet op 1 liter water aankomen bij het dagelijks reinigen van het aquarium. Wat je eruit haalt vul je gewoon weer aan. Zorg wel dat alle ontlasting en overtollig voer verwijderd is want nitraten gaan zich omzetten in ammoniak en dit is zeer schadelijk voor het biotoop.

Indien je de mogelijkheid hebt om een reserve tank aan te leggen waar het water kan gefilterd worden over actieve kool en indien voor kweekwater over turf, dan verbeter je de waterkwaliteit doordat je chloor en zware metalen verwijderd. Ondertussen kan ook het water al wat op temperatuur komen.Wekelijks na het verschonen van de bak wissel je 30% van het aquariumwater.

De filter spoel je best maar om de 2 maanden uit in afgetapte aquariumwater maar dit nooit gelijktijdig met een waterwissel. Dit heeft te maken met de noodzakelijke actieve bacteriën die aanwezig moeten blijven.

Hou je water op een temperatuur van min. 28° en max. 32° (Een constant hoge temperatuur bevordert de groei van uw jonge vissen.)
Door boven vernoemde punten in acht te nemen vermeid je heel wat narigheid ook wat ziektes betreft.

Enkele waarden die met grote regelmaat in het oog moeten gehouden worden zijn :


  wildvang nakweek
nitriet < 0 mg/liter < 0 mg/liter
nitraat 0 < > 30 mg/l 0 < > 30 mg/l
GH 3 < > 10 DH 3 < > 15 DH
KH 1 < > 5 DH 3,5 < > 8 DH
PH 5,5 < > 7c 6 < > 7c
Temperatuur 29 < > 32°c 28 < > 32°c
Ms 100 < > 500 150 < > 600


1.2. PH-WAARDEN

1.2.1. ALGEMEEN

PH geeft de zuurtegraad weer van het water.
Een wildvang discus heeft graag een ph-waarde lager dan 6. Daarentegen word een nakweek discus gehouden op een neutrale ph van 6 tot 7.
Onze ondervinding is dat onze vissen niet meer zo gretig eten bij een te lage PH.
De PH waarde kan men opsplitsen in 3 benamingen:

zuur water 0 < > 7
neutraal water 7
alkalisch 7 < > 14


1.2.2. WATER ZUUR MAKEN OF HOUDEN

 • Steek wat turf in uw filter of plaats wat zuiver eikenhout in uw voorraadtank. Hierbij zal ook de KH-waarde dalen dewelke moet liggen tussen de 3 en de 8. Het resultaat is pas merkbaar na een 3-tal weken en het gebruik van turf is sterk aan te bevelen bij de kweek.
 • Gebruik PH verlagende producten zoals ph-minus die eveneens zijn gebaseerd op eikenextracten.
 • Plaats een CO2-instalatie. Een goede voorkennis is hiervoor wel noodzakelijk.


1.2.3. HOE WATER ALKALISCH MAKEN

 • Door het verhogen van de carbonaathardheid met Natriumbicarbonaat.
 • Door zuiver kraanwater met een hogere ph toe te voegen aan het aquariumwater. Zuiver, daarmee bedoelen we, zonder chloor en zware metalen.


.PH kan men meten met teststicks, druppel test setje (de kleur van het monster wordt vergeleken met een standaard) of met een digitale PH-meter.
Digitale ph-meter


1.2.4. WAT IS EEN CO2 INSALLATIE ?

 • Een CO2 installatie is een verbrandingstoestel waarvan het uitlaatgas (vooral CO2) als voeding voor de planten wordt gebruikt.
 • De CO2 kan hierbij ook apart gecontroleerd worden zodat PH stabiel blijft.1.3. GELEIDBAARHEID

De geleidbaarheid wordt uitgedrukt in ms (µs) en geeft de elektrische weerstand of osmotische waarde weer van het water.

Absoluut zuiver water geleidt elektrische stoom zo goed als niet. Hoe meer ionen aanwezig zijn in het water, hoe beter het water geleidt. Geleidbaarheid duidt de hoeveelheid opgeloste stoffen weer, niet de aard.

De temperatuur van het water heeft een invloed op de geleidbaarheid. Verhoogt de temperatuur, dan zal de geleidbaarheid ook stijgen.

Het geleidend vermogen van zacht water is zo klein dat we het uitdrukken in microsiemens. (siemens = Ohm)
De geleidbaarheid geeft ons een beeld van de waterveranderingen in het aquarium. Zo zal de ms stijgen bij toevoeging van keukenzout, voedingstoffen voor de planten, overmatig voeren en bij een te late verversing van het aquariumwater.

Geleidbaarheid is dus een indicator voor de zuiverheid van het water en zal steeds in stijgende lijn gaan tenzij je een regelmatige waterwissel doorvoert of een waterwissel doet met osmosewater.

Als maatstaf voor het wisselen van water gebruiken wij onze µs-meter. Lezen we een hoge waarde af dan wil dit dus zeggen dat ons water is vervuild en we het moeten vervangen. De aanbevolen µs-waarde bij het kweken ligt rond de 150 µs en bij de anderen discussen tot maximum 600 µs.

Is bij kweek de geleidbaarheid te hoog dan beschimmelen de eitjes. Is hij te laag dan gaan de eitjes ontploffen (de druk in het eitje is hoger dan in het water).

.

De geleidbaarheid wordt gemeten met een microsiemens meter.Geleidbaarheidsmeter


1.4. AMMONIAK

Ammoniak (NH3) is een eenvoudige stikstofverbinding die overal voorkomt in het milieu. Het is één van de twee vormen van stikstof die door de planten wordt opgenomen. Stikstof vormt niet alleen met ammoniak verbinding maar ook met :

 • Eiwitten en aminozuren
 • Ammonium (NH4
 • Nitriet (NO2) en Nitraat (NO3)
 • Vrije stikstof


In het milieu is de landbouw de grootste producent van ammoniak, in ons aquarium is het de ontlasting van onze vissen en overtollig voer dat voor een te hoog ammoniak concentratie zorgt.
Ammonium wordt bij hoge ph waarde vanaf 7,5 omgezet naar ammoniak, dus opletten bij sterk belast water.
Een te hoge concentratie van ammoniak kan een verzuring van de biotoop als gevolg hebben.

Het effect hiervan op onze vissen:

Ammoniak irriteert de kieuwen die als reactie hierop een slijmlaag beginnen te vormen. Dit slijm werkt als een barrière voor het levensnoodzakelijke zuurstof. Vissen krijgen daardoor geen lucht meer en zwemmen naar het wateroppervlak. Blijft het ammoniakgehalte verder stijgen dan heeft dit een etsende werking op de huid als gevolg. De vinnen worden gevoelig voor schimmels en bacteriën en kunnen wegrotten.
Buiten dit alles werkt ammoniak ook als een zenuwgif.

Om het ammoniak gehalte laag te houden zorgt u best voor een goede filtering en een regelmatige waterwissel.


1.5. NITRIET (N02)

1.5.1. ALGEMEEN

Afhankelijk van de vissoort is het nitriet gehalte schadelijk (dodelijk) of niet. Nitriet ,zelfs in minimale hoeveelheden aanwezig, is schadelijk voor de biotoop. Daarom is het streven naar een nitrietgehalte van 0,0 mg./ liter steeds het veiligst voor onze discussen omdat zij voor een te hoog nitrietgehalte zeer gevoelig zijn. Om nitriet te kunnen omzetten naar nitraat is een goed werkende filter en de aanwezigheid van verschillende bacteriënsoorten noodzakelijk.

Een eerste bacteriënfamilie is verantwoordelijk voor de omzetting van ammonium naar ammoniak en vervolgens naar nitriet.

De tweede familie bacteriën zet het nitriet om naar nitraat. De ontwikkeling van al deze bacteriënsoorten naar grote getallen moet snel gebeuren. De eerste soort groeit veel sneller in aantal dan de tweede waardoor zij sneller nitriet produceren dan de tweede soort kan verwerken. Daaruit volgt een nitrietvoorraad met schadelijke gevolgen (De eerste soort noemt men Nitrosomonas bacteriën, de tweede soort Nitrobacter bacteriën).

De bacteriën beginnen volop te floreren als de bak bewoont is door visjes die beter bestand zijn tegen hogere nitriet waarden , hun ontlasting zorgt voor voeding voor de bacteriën. Wacht daarom geen 3 weken om vissen uw aquarium te laten bewonen.

Bacteriën kan je toevoegen door enting van een reeds lange tijd goed draaiende filter of je kan ze ook kopen in de winkel. Opdat de bacteriën optimaal hun werk zouden kunnen doen is het best dat de pomp niet te snel het water rond zet in de filter. Aangenomen wordt dat de pomp een capaciteit heeft van 1,5 x het totale aquarium volume per uur.Draait de pomp te snel dan hebben de bacterien niet de tijd om zich vast te zetten aan het filtermateriaal.

1.5.2. NITRIETPROBLEMEN OPLOSSEN

 • Stoppen met voeren.
 • Veel beluchting.
 • Ververs dagelijks kleine hoeveelheden water.
 • Dagelijks toevoegen van bacteriën.
 • Toevoegen van kleine hoeveelheden Metyleenblauw waardoor de zuurstofopname in het bloed verbetert.


Nitrietwaarde in mg./liter
Gevolgen in het aquarium
< 0,1
geen problemen in het aquarium
0,2
wordt al giftig voor de vissen
0,5 waarde is zorgelijk
2 dodelijk


1.6. NITRAAT (NO3)

1.6.1. ALGEMEEN

Nitraat is het eindproduct in de stikstof afbraak . Houd je de Nitraatwaarde zelf niet onder controle dan zal het steeds blijven stijgen in een aquarium. Bij waarden boven de 50 mg / liter kan algengroei ontstaan en infectieziekten bij het visbestand.
Controleer regelmatig de nitraat en fosfaat waarden, wildvang is daar gevoelig voor(zeker heckels)
Daarom :

 • Dagelijks royaal afhevelen van afvalresten en terug aanvullen met zuiver water.
 • Wekelijks tot 30% water verversen .
 • Plantenbestand gezond houden. Nitraat is een voedingsstof voor de plant. Bij overbemesting van de planten gaat men het probleem vergroten doordat de meststoffen ook nog eens worden omgezet naar Nitraten.
 • Plaats niet meer vissen in je aquarium dan de filter aankan.
 • Voer de vissen niet meer dan dat ze nodig hebben.
 • Leidingwater voorbehandelen in een reserve tank. (Een reserve tank aanleggen is dus sterk aan te bevelen)


1.6.2. OPLOSSINGEN BIJ EEN TE HOOG NITRIET GEHALTE

 • Meer planten aanbrengen in het aquarium.
 • Filter uitspoelen met aquariumwater. Filter nooit reinigen gelijktijdig met een waterwissel. Er worden dan te veel bacteriën verwijderd.
 • Water verversen door voorbehandeld leidingwater of gebruik maken van osmosewater. (Osmosewater is bijna geheel vrij van afvalstoffen)


Nitraatwaarde in mg./liter Kwaliteit van het water
< 20 Zuiver water
20 < > 40 Alarmerend, doe er iets aan
40 < > 70 Water verversen
70 < > 100 Sterk vervuild water, zeker verversen
> 100 Sla jezelf tegen het hoofd


1.7. HARDHEID

1.7.1. WAT IS GH ?

De GH of de gezamenlijke hardheid is het totaal aan magnesium en calciumzouten, dit zijn mineralen die dienen als voedingsstoffen voor de plant.

De GH is in een plantenloze aquarium van minder belang. Vissen hebben geen noodzaak aan deze stoffen. Voor een aquarium met planten is dit wel het geval. Zij nemen voedingrijke mineralen het best op bij een GH van 12.

De aanbevolen GH-waarde voor onze discussen licht tussen 3 en 10°DH.
De GH kan gemeten worden met een druppel test set.

1.7.2. WAT IS KH ?

De KH of carbonaathardheid beïnvloed in zeer hoge mate de PH. Omdat de KH zorgt voor de buffering tegen verzuring is het voor ons dus interessanter de KH-waarde te kennen en niet zo zeer de GH. Een te hoge carbonaatharrdheid kan daarentegen de PH te hoog doen stijgen wat ook niet de wens van onze discusvissen is. De KH kan men verhogen met natriumbicarbonaat. De aanbevolen KH waarde ligt tussen 3,5 en 8° DH.

De carbonaathardheid wordt uitgedrukt in °DH (Duitse hardheid) en kan eveneens gemeten worden met behulp van een test set.

Zeer zacht water Tot 4° DH
Zacht water 4° < > 8° DH
Middelzacht water 8° < > 12° DH
Hard water 12° < > 25° DH
Zeer hard water Meer dan 25° DH

Jonge discussen groeien beter op bij hard water in tegenstelling tot volwassen discussen die een lagere hardheid op prijs stellen.
Een lage kh waarde, in een stabiele bak, zal bijna nooit een ph crash tot gevolg hebben

1.7.3. HOE WATER HARD MAKEN ?

 • Door toevoegen van calciumcarbonaat of calciumsulfaatdihydraat.
 • Filteren over kalkhound filtermateriaal.


1.7.4. HOE WATER ZACHT MAKEN ?

 • Gedemineraliseerd water toevoegen aan het aquariumwater. Nooit gedemineraliseerd water puur gebruiken. Dit water bevat geen mineralen en zouten en is op korte termijn dodelijk voor de vissen.
 • Gebruik maken van osmosewater. Nooit osmosewater puur gebruiken dit is eveneens dodelijk voor uw vissen.
 • Net als voor het verlagen van de PH, over turf filteren.
 • Het water koken.


1.7.5. WAT IS OSMOSE EN OMGEKEERDE OSMOSE ?

 • Osmose is het treden van vloeistof door een want, op basis van een filter membraan, in 1 richting.
 • Omgekeerde osmose is het meest geperfectioneerd filtersysteem voor de productie van zuiver water.
 • Het is een fysisch procédé zonder toevoeging van chemicaliën en het is milieuvriendelijk.
Bij omgekeerde osmose wordt gebruik gemaakt van een "halfdoorlaatbaar membraam" dat bepaalde stoffen doorlaat en andere niet.
Het heeft poriën van 0,0002 micron waar alleen water- en zuurstofmoleculen doorheen kunnen.
 • Osmosewater heeft een lage microsiemes wat we zeer op prijs stellen bij de kweek.
 • Bevat niets aan schadelijke stoffen waardoor de geleidbaarheid daalt.
 • Het kleine nadeel is wel dat men 60% aan afvalwater en maar 40% zuiver water overhoud.
 • Een toestel dat u een rendement oplevert van 190 liter per dag zou al verkocht worden aan de prijs van €76.(maart 2005 op het internet)


.
Osmosewerking
.
Osmose apparaat


1.8. TEMPERATUUR

Voor kweken volstaat het de temperatuur op een 28° c te houden.
Om jongbroed groot te treken houd je de temp. best rond de 30°c
Onthoud wel, hoe hoger de temp, hoe minder zuurstof.
Discussen hoeft men niet op temp van 31° à 32°C te houden, 30° is voldoende maar de temp. mag volgens mijn ervaring niet onder de 28°C komen. Indien lager worden ze meer gestresseerd en vatbaarder voor ziekten.
In de natuur (amazone) heeft men wel temperatuurschommelingen, maar in onze bakken kan men dat niet bekomen,trouwens, we zullen nooit amazonewater benaderen.
Als men de dieren onder 28° houdt, zal hun metabolisme trager werken, zullen ze minder bewegen en minder voedsel opnemen.
Als men ze op 30° à 31°C houdt worden ze actiever en eten ze ook wat meer, hierdoor versnelt de stofwisseling.
Wat normaal is, wannneer ze op deze temp. worden gehouden, is dat ze inderdaad wat minder lang leven.

1.8.1. INVLOED VAN DE TEMPERATUUR OP ZIEKTEN EN HUN BEHANDELING

We hebben oa. bacteriële infecties, parasieten waaronder de flagelaten, parasieten waaronder bep. worminfecties en schimmelinfecties.

Met het oog op allerlei aandoeningen en ziekten kunnen we de volgende vragen stellen :
- Wanneer verhoogt men de temperatuur ?
We verhogen de temperatuur naar de 32°C bij flagellaten en sommige worminfecties.
- Wanneer verlaagt men de temperatuur ?
We verlagen de temperatuur naar 27 à 28°C bij bacteriele infectie's omdat hoge temperaturen deze infectie's in de hand werken.
Zuiver flubenol poeder zou bij 28° à 29°C het best werkzaam zijn, u moet weten dat een behandeling met flubenol 3 x 7 dagen duurt.


.
thermometers
.
bodemverwarming
.
staafverwarming


2. EEN TIP

Schakel een extra verwarming in op nachttarief.